Toggle Mobile Menu

Hvad er en almen boligorganisation

Almene boligorganisationer har til formål at opføre og administrere beboelsesejendomme.

Almene boligorganisationer er underlagt det offentliges kontrol. Vedtægterne følger helt bestemte retningslinjer fastlagt af det offentlige. Desuden fører kommunerne på det offentliges vegne et løbende tilsyn med organisationerne, deres virksomhed og ejendomme.

En almen boligorganisation arbejder uden fortjeneste. Det vil sige, at udlejning sker til ren kostpris. Lejeindtægterne skal kun dække de direkte udgifter, der er forbundet med ejendommens drift. Såvel budget som årsregnskab forelægges den valgte afdelingsbestyrelse, ligesom årsregnskabet tilsendes de enkelte beboere.

Almene boligorganisationer kan således på samfundets vegne - navnlig i den lidt ældre boligmasse – også løse boligproblemer for dem, som er særlig vanskeligt stillede, f.eks. saneringsramte, pensionister, unge under uddannelse og familier med børn og lav indkomst.

I enhver almen boligorganisation har beboerne medbestemmelse og medansvar. Beboerne er selv med til at fastlægge ordensregler, og gennem valgte beboerrepræsentanter har beboerne medindflydelse i organisationens ledelse.

Der er givet lån og tilskud på 98% af anskaffelsessummen af det nybyggeri, som en almen boligorganisation står for. De resterende 2% fremskaffes ved indskud fra beboerne. Den del af huslejen, som er tilbagebetaling af lånene (indeksobligationer) i ejendommen, er en opsparing, der båndlægges i en særlig byggefond. Byggefonden må kun bruges inden for selskabet til igangsættelse af nyt boligbyggeri eller til modernisering af ældre ejendomme.

De almene boligorganisationer har sluttet sig sammen og er organiseret i BL. Landsforeningen arbejder nært sammen med beboerorganisationer og lejerforeninger om boligpolitiske spørgsmål og påtager sig en række praktiske opgaver, f.eks. fællesindkøb af olie. Landsforeningen har en omfattende oplysningsvirksomhed, bl.a. gennem udsendelsen af blade til samtlige beboere inden for medlemskredsen.