Toggle Mobile Menu

Beboerdemokrati

"Egebjergvang", blev opført i 1984-85, og beboerdemokratiet har været indført her næsten lige fra starten. Én gang om året bliver der indkaldt til ordinært afdelingsmøde, hvor en af de primære opgaver er at vælge næste års afdelingsbestyrelse blandt beboerne. Endvidere fremlægges regnskab for det forgangne år til orientering og det kommende års budget til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen, som består af 3 eller 5 beboervalgte medlemmer, vælges for 2 år ad gangen og vælges som følger:
Formanden vælges i lige årstal.
1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal.
1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.
Suppleanter vælges hvert år.

Afdelingsmødet
Adgang til afdelingsmødet har alle boligtagere i afdelingen. På afdelingsmødet, hvor hver husstand uanset størrelse har 2 stemmer, vælges en afdelingsbestyrelse, som skal bestå af mindst 3 personer, der alle skal være bosiddende i afdelingen.

Hvad sker der på et afdelingsmøde
Det er på disse afdelingsmøder, at alle beboere har mulighed for at fremkomme med deres synspunkter og deltage i debatten om afdelingens drift og vedligeholdelse. Forud for det ordinære afdelingsmøde udsendes årsregnskabet til samtlige husstande i afdelingen til orientering.

Enhver, der har adgang til mødet, har ret til at få et emne behandlet på afdelingsmødet. Forslag der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, fremsendes til ejendomskontoret senest 14 dage før mødet. Forslagene omdeles til afdelingens boligtagere senest 8 dage før mødet.

Dagsordenen for mødet skal i øvrigt indeholde følgende punkter:
Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.
Fremlæggelse af afdelingens seneste årsregnskab til orientering.
Fremlæggelse af afdelingens budget for kommende år til godkendelse.
Behandling af rettidigt indkomne forslag.
Valg af formand for afdelingsbestyrelsen hvert andet år.
Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.

Hvad skal afdelingsbestyrelsen tage sig af?
Afdelingsbestyrelsen skal iflg. vedtægterne varetage samtlige beboeres interesser på følgende områder:

1) Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning.
2) Såfremt afdelingsbestyrelsen foreslår ændringer i det bestående ordensreglement, skal disse ændringer - efter at være omdelt til samtlige husstande i afdelingen forelægges beboerne til godkendelse på et afdelingsmøde.
3) Årsregnskabet skal godkendes af afdelingsbestyelsen, og afdelingsbestyrelsens beslutninger om gennemførelse af moderniseringsarbejder eller kollektive anlæg skal godkendes af beboerne på afdelingsmødet.
4) Afdelingsbestyrelsen kan være medbestemmende og skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Beboerne bliver også repræsenteret i Ballerup Ejendomsselskabs bestyrelse
Ud over at beskæftige sig med den lokale boligafdeling Egebjergvang er afdelingsbestyrelsen, sammen med de øvrige afdelingsbestyrelser inden for Ballerup Ejendomsselskab, også repræsenteret i Ballerup Ejendomsselskabs bestyrelse.

Beboerklagenævn
Pr. 1. juli 1998 blev et beboerklagenævn oprettet på Rådhuset. Ballerup Ejendomsselskab samt den enkelte lejer kan indbringe en sag for beboerklagenævnet.

I husordenssager kan lejeren kun indbringe en sag, hvis Ballerup Ejendomsselskab ikke reagerer.I sager om udlejning/ventelistespørgsmål kan sagen indbringes af alle, der har en retslig interesse.I forhold til husordenssager er der følgende sanktionsmuligheder jfr. Lov om leje af almene boliger § 82:

• Ophævelse
• Betinget opsigelse
• 
Konfrontation
• Advarsel