Toggle Mobile Menu

Opsigelse af lejligheden og fraflytning

Ønsker du at fraflytte dit lejemål, skal du sende en skriftlig opsigelse til KAB. Hvis der er tale om ægtepar eller samlevere, skal den være underskrevet af begge ægtefæller eller samlevere. I øvrige tilfælde skal opsigelsen være underskrevet af den eller dem, som har underskrevet lejekontrakten. Efter modtagelse af opsigelsen sender KAB en bekræftelse. Såfremt opsigelsen er mangelfuld, sendes i stedet en opsigelsesformular til udfyldelse. Ønsker lejeren at flytte og blive frigjort, før opsigelsesvarslet udløber (3 måneder), vil KAB bedst muligt forsøge at genudleje boligen hurtigere, og der vil da blive opkrævet et mindre ekspeditionsgebyr.

Leje m.v. skal betales på sædvanlig måde i hele opsigelsesperioden, til frigørelse har fundet sted.

I forbindelse med fraflytningen foretages syn af boligen, og den fraflyttende beboer bør i egen interesse så vidt muligt være til stede.

Der udarbejdes en "udflytningsrapport", hvoraf det fremgår, hvilke arbejder der skal udføres for fraflytterens regning.

Fraflytteren skal betale for skader, der er opstået i boperioden på grund af uforsvarlig brug, misligholdelse eller forkert behandling.

For normal istandsættelse af lejligheden betales efter hvor lang tid, man har boet i lejligheden.

Systemet bygger på, at fraflytningsomkostningerne over en periode på 100 måneder overtages af afdelingen med 1% pr. måned. Det vil sige, at lejeren efter en boperiode på 8 år og 4 måneder omkostningsfrit kan fraflytte lejemålet, såfremt dette er vel vedligeholdt.

Ved bedømmelsen af lejligheden lægges der særlig vægt på,
• at vedligeholdelsesarbejder er udført håndværksmæssigt korrekt,
• at malet træværk fremstår uden atypisk farvevalg og uden større skrammer,
• at der ikke er udført plastikmaling på tapet med overlæg eller mange lag tapet, idet afrensningen i så fald er en bekostelig affære,
• at gulvene fremtræder lakerede og uden farveforskelle, da afhøvling ellers vil blive udført,
• at der ikke er opsat ulovlige lofts- og vægbeklædninger, som må påregnes fjernet,
• at eventuel opsat ekstraudstyr er af en sådan kvalitet og hensigtsmæssighed, at det kan forblive i lejligheden. Kan det ikke godkendes, må det fjernes og fornøden retablering betales af fraflytter,
• at sanitetsgenstande er intakte og uden revner og ridser.

Godkendte ændringer af indretning og udstyr, der er udført håndværksmæssigt forsvarligt, medfører ikke retableringspligt for fraflytteren.

Boligen skal afleveres rengjort. Dette gælder også inventar og komfur, afkalkning af sanitetsgenstande og af vægge og gulv i badeværelset. Er dette ikke foretaget, bliver udgiften hertil påført fraflytter fuldt ud.

Fraflytteren betaler leje m.v. for den periode, der medgår til udbedring af skader som følge af misligholdelse m.v. for hver påbegyndt halve måned.

Ca. 4-8 uger efter fraflytningen vil du modtage en fraflytningsopgørelse, hvor skyldige beløb modregnes i indskud m.m., som du har betalt ved indflytningen.

Får du et beløb til gode på fraflytningsopgørelsen, og der resterer en rest på et lån til indskud, som kommunen har ydet eller kautioneret for, anvendes dit tilgodehavende forlods til hel eller delvis dækning af kommunens krav.