Toggle Mobile Menu

Velkommen til ny beboer


Indbetaling af leje/boligafgift 
Denne betales ved brug af de tilsendte giroindbetalingskort og skal være betalt senest 3 hverdage efter forfaldsdag. Ved indbetaling efter sidste rettidige indbetalingsdag påføres det næste giroindbetalingskort et restancegebyr. Grundgebyret er p.t. kr. 50 + 2% af beløb over kr. 1.000 dog maksimalt kr. 100.

Vi beder dig/jer overholde indbetalingsfristen og gør opmærksom på, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejen ikke bliver betalt til tiden.

Tilmelding til PBS tilrådes.

Bolignummer 
Ved enhver henvendelse til KAB's administration bedes bolignummer oplyst, som er anført på såvel kontrakt som giroindbetalingskort eller PBS-betalingsoversigt.

Navneskilte
Leveres af boligselskabet og opsættes af servicelederen.

Nøgler/Magnetkort
Der udleveres 3 nøgler til boligen samt 1 magnetkort til vaskeriet. Ekstranøgler kan kun bestilles på ejendomskontoret, og for egen regning. Eventuel ekstra lås må ligeledes fremskaffes for egen regning. Nøglerne passer udover boligen til postkassen, Grønnegården samt til barnevogns- og cykelrum i etagehusene.

Altaner 
Det er ikke tilladt at ændre på altanens konstruktion, såsom at sætte rækværk op. Det er tilladt at opsætte markiser, hvis der ansøges om det til Ballerup Ejendomsselskab. Markisen skal have samme farve som de øvrige markiser i blokken. Der må gerne sættes parasol op. Det er selvfølgelig tilladt at opsætte altankasser, som er forsvarligt fastgjort. Det er derimod ikke tilladt at udvide altanen f.eks. med glasruder i højden. Altanen skal holdes i en rimelig pæn orden. Der skal vandes forsigtigt på de planter/blomster, der står ind mod husvæggen, så vandet ikke løber ned til underboen. Nyd din altan uden at spolere freden hos dine naboer med støjende musik.

Hunde/katte og altaner 
Af hygiejniske og etiske årsager er det IKKE TILLADT at benytte altanerne som hunde/kattetoilet. I det tilfælde, at denne vigtige regel ikke overholdes, vil altanen blive rengjort for lejerens regning. 

Haver
Det er den enkelte beboers pligt at holde de til lejemålet henhørende haver i en rimelig og pæn stand. Det omfatter bl.a. græsslåning, fjernelse af ukrudt, klipning af hækken. Hensynet til fællesskabet kræver, at beboere, der ikke respekterer disse pligter, må imødese, at boligselskabet foranlediger den nødvendige vedligeholdelse for lejerens regning. Ved fraflytning skal haven efterlades i en pæn og rimelig stand. Det vil sige, at man ikke kan grave alle buske og planter op, men at man skal efterlade et lille stykke forhåbentlig pænt minde om sig selv.
Haver, der ved fraflytning er efterladt i en utilstrækkelig stand, vil blive reetableret for lejerens regning.

Hegn rækkehuse
Man må opsætte to fag flethegn i haven BAG HÆK af størrelse (205 x 182 cm) vinkelret til husets væg. Hegnet kan afsluttes med ét fag på tværs af haven (i halv højde).

Hegn etageejendomme 
Man må opsætte et fag flethegn i haven BAG HÆK af størrelse (205 x 182 cm) vinkelret til betonpiller. Hegnet kan afsluttes med ét fag på tværs af haven (i halv højde).
Ovennævnte flethegn skal males og vedligeholdes i "GORI" JORDFARVER. Maling kan afhentes på ejendomskontoret.

Dyrehegn
Man må opsætte evt. dyrehegn (grønt/plastbehandlet) i havens skel bag hækken i en sådan afstand, at dette ikke hæmmer vækst og i en maksimal højde af 1,20 m.

Hække
Hække mellem parcellerne skal klippes og plejes, så de bliver tætte. Det anbefales, at hækkene klippes to gange om året, lige efter Skt. Hans og sidst ca. i midten af november. Hækken skal klippes ned til en maksimal højde på 1,80 m. jfr. Hegnsloven.

Træer/buske
I forhaven er det tilladt at have buske/træer op til 1,80 m. I baghaven derimod er det tilladt at have træer/buske op til max. 3 m. 

Slyngplanter/klatrende buske
Planter som disse skal af hensyn til råd og anden skade på bygningerne holdes nede, således at de ikke når tagrender, træværk og vinduer, eller kan beskadige murværket på nogen måde.

Gnavere i haver
Der må ikke holdes kaniner, marsvin eller andre gnavere i haver eller på altaner pga. fare for rotte/mus.

Larmende musik og åbne døre
Nyd din have uden at spolere fornøjelsen for dine naboer. Musik skal afspilles for lukkede døre.

Markiser
Det er tilladt at opsætte markise, hvis der ansøges om det til Ballerup Ejendomsselskab.

Vanding af haver
Det er forbudt at vande med haveslange (jfr. Ballerup Kommune).

Borehuller facade
Må ikke udføres ud over befæstigelsesbeslag for flethegn.

Råd og vejledning
Husk at ejendomskontoret altid står til rådighed med vejledning om pasning og pleje af haverne og altanerne.

Boligbytning og ansøgning om bolig
Beboerne i "Egebjergvang" har fortrinsret ved ønske om større eller mindre lejlighed i "Egebjergvang". Henvendelse herom skal ske til KAB.

Lejeloven giver lejere af boliglejemål ret til at bytte bolig med lejere af en anden lejelejlighed eller selvstændig beboelse. Boligselskabet skal på forhånd have godkendt bytteforslaget, som almindeligvis kan påregnes godkendt, hvis lejemålet har varet mere end 3 år, lejemålet efter bytningen ikke bliver beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum, parterne opfylder boliglovgivningens krav til husstandsstørrelse eller -indkomst. Har du/I fundet en byttepartner, skal du/I først skriftligt meddele til KAB, hvem du/I ønsker at bytte med, og du/I og din/jeres byttepartner får hver tilsendt ansøgningsskemaer til udfyldelse. Bytning af lejlighed betragtes som almindelig ind- og udflytning, hvor hver af parterne overholder sine forpligtelser over for udlejer, og der kan således ikke på forhånd træffes aftale mellem bytteparterne om vedligeholdelse m.m.

Fremleje
Lejeren har ret til at fremleje op til halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse, såfremt det samlede antal personer, der bor i lejligheden ikke overstiger antallet af beboelsesrum. Det er også en forudsætning, at lejeren skriftligt meddeler boligselskabet, til hvem fremleje finder sted og på hvilke vilkår. Lejeren har ret til at fremleje hele sin lejlighed i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig fraflytning eller lignende. Ansøgning om fremlejetilladelse skal søges på forhånd, og godkendelse kan påregnes, når der foreligger dokumentation for forhold som ovenfor nævnt, og det samlede antal personer, der bor i lejligheden i fremlejeperioden, ikke overstiger antal beboelsesrum. Der betales ingen fremlejeafgift ved hverken hel eller delvis fremleje.

Forsikringer og husdyrhold

Skader og forsikringer 
Skulle man komme ud for, at der opstår skader i lejligheden (vandledningsskade, brandskade, indbrud eller forsøg herpå samt stormskade), hvorved der sker beskadigelse af bygningerne (lofter, vægge, gulve og døre, dog ikke låse hertil), skal man snarest muligt rette henvendelse til ejendomskontoret, der sørger for anmeldelse til forsikringsselskabet og for, at ejendommens håndværkere udbedrer skaden. Skade på hoveddørlåse samt på private indbogenstande/løsøre er ikke dækket af ejendommens forsikring. Det tilrådes derfor at tegne en såkaldt "familieforsikring/husstandsforsikring", der normalt omfatter brand-, tyveri- og vandledningsskadeforsikring for indboet/løsøret samt ansvarsforsikring for husstanden.

Husdyrhold hund/kat
Det er tilladt at have enten én hund eller én kat. Undtaget herfra er ungdomsboliger, hvor det ikke er tilladt at holde husdyr. Når hund/kat befinder sig uden for det private område, skal den være i snor.

Selv om husdyr er tilladt, kræves der en skriftlig tilladelse i form af en blanket med nærmere betingelser. Denne blanket, som betragtes som et tillæg til lejekontrakten, kan fås ved henvendelse til ejendomskontoret. Der betales ikke lejeforhøjelse for husdyrtilladelse.

Der er i området opsat 5 HømHøm automater:
1 stk. på stien fra Nordbuen
1 stk. ved containeren ud for nr. 4
1 stk. på stien til Netto ud for vuggestuen
1 stk. på stien ved vaskeriet ved nr. 83·1 stk. på stien ved nr. 70
Automaterne indeholder poser samt kurv til efterladenskaberne. Benyt dem!

Husk, dyr skal føres i snor, og overskudsprodukterne skal samles op.

Katte: Det er ikke tilladt at skylle kattegrus ud i toilettet, da dette kan forårsage tilstopning af faldstammen.
 

Indvendig vedligeholdelse og indendørs faciliteter

Fugt - Varme
En familie på 4 personer udvikler dagligt 15 liter vand i form af vanddamp fra sved, ånde, madlavning og vask. Hvis al denne vanddamp ikke ledes bort, opstår der fugtskader, og derfor skal der luftes ordentligt ud. Gør det derfor til en regel at følge nedenstående anvisninger.

Hvis der er dug indvendig på ruderne, er det altid tegn på, at der udluftes for lidt.

Luk vinduer op
Der skal udluftes flere gange om dagen, men lad ikke vinduet stå åbent for længe. 5-10 minutters udluftning er tilstrækkelig til, at luften fornyes, uden at vægge og gulv bliver afkølet. Det koster ikke meget at varme den friske luft op. Specielt efter badning bør der luftes ud, da udluftningsmulighederne i selve badeværelset er stærkt begrænsede.

Stil møblerne ud fra væggen
Herved kan der blive lidt luftcirkulation, og det kan således undgås, at der samler sig fugt bag møblerne.

Badeværelse
Badeværelset er det mest fugtbelastede rum. Det er derfor vigtigt, at aftrækket her virker godt. Ventilen bør holdes ren og må ikke lukkes eller stoppes til. Ventilen bør renses årligt med en stiv pensel, således at støvet løsnes og suges ind i ventilationssystemet. Ventilen kan tages ud og rengøres, hvis man synes. Dette bør foretages, når badeværelset ikke er fugtigt. Ventilationen virker bedst, når badeværelsesdøren står mindst 5 cm åben. Efter bad er det en god ide at lade døren stå åben for udluftning, så fugten slipper ud.

Brune skjolder og kalkdannelser på wc-kumme og håndvask fjernes med kalkfjerner, som kan købes hos farvehandlere og materialister. Anvend aldrig syre, skurepulver eller slibende rengøringsmidler.

Så snart cisternen begynder at løbe, bør hjælp rekvireres fra ejendomskontoret. Det er lettere at reparere i starten end senere, fordi kalkaflejringerne dannes hurtigere, når vandet løber, og vi skal undgå vandspild. 

På blandingsbatteriets udløbstud over håndvasken er påskruet et filter - en såkaldt perlator - der opfanger urenheder fra vandledningerne. Perlatoren kan skrues af og skal af og til aftages og renses. Eventuelle kalkrester fjernes ved at lægge perlatoren i en kop med eddike eller eddikesyre (32%).

Håndvaskeafløbet renses bedst med en "svupper". Brug ikke kemikalier. "Svupper" kan lånes på ejendomskontoret, eller den kan købes hos isenkræmmer og lignende. Brug også håndbruseren.

Når badeværelsesafløbet er blevet tilstoppet, skrues den øverste rist af. Hæld vand i håndvasken, og lad vandet løbe, mens gulvafløbet renses med en "svupper". Tag eventuelt vandlåsen op og rens den.

Vægge og gulv er nogle steder beklædt med vinyl, medens loftet er malet med hvid maling. Man bør undlade at bore huller i vinylen, da ødelagt vinyl ved fraflytning vil blive udskiftet for fraflytterens regning. Anvend i stedet sugekopper eller limning med kontaktlim. Inden der limes, affedtes overfladen. Kontaktlimen kan opløses og fjernes med acetone og derefter "nulres" væk. Er der stadig limrester, kan de fjernes med triclor. Acetone og triclor bør ikke være i forbindelse med overfladen længere end højst nødvendigt.

Vægbeklædningen tåler afvaskning med almindelige rengøringsmidler.

Der er dog nogle lejligheder, hvor vinylvæggene er blevet slidt og derfor beklædt med glasvæv. Disse vægge kan males med maling, som er beregnet til våde rum. Der må gerne bores i glasvævsvæggene, da de lettere kan repareres. Udskiftning til glasvæv skal ske i samråd med ejendomskontoret.

Der er i nogle badeværelser monteret en rørbøjle for ophæng af standardbruseforhæng. Andre har en bruseniche af glas.

Køkken
Vedrørende installation af vaskemaskine, opvaskemaskine, emhætte samt ændring af de bestående køkkenelementer henvises til afdelingens gældende "Råderetskatalog".

Emhætte-stål-fedtfilteret bør opvaskes månedligt / halvårligt afhængigt af mængden af madlavning. Kan evt. lægges i blød i f.eks. Biotex natten over. Filteret sidder fast med små magneter og aftages nemt. Skyl godt efter med varmt vand om morgenen. Filteret forhindrer, at fedt og olie fra madlavningen trænger ud i rørene og binder fast til en ret ulækker kage. Filteret må gerne kommes i opvaskemaskine. Denne lille rutine medvirker til god hygiejne og forhindrer brandfare.

Der er 2 "knapper" i emhætten i etagebyggeri. Den venstre åbner automatisk for spjældet, når emhætten startes. Den højre tænder lyset. I rækkehuse er der 3 "knapper", hvor den midterste regulerer for motorens hastighed.

Skal f. eks. ½ gris lægges i fryseren, kan det anbefales 12 timer forinden at trykke på knappen under den grønne "control"-lampe øverst i køleskabet, således at fryseren kører på højtryk, så øvrigt kød i fryseren ikke optøs. Husk at slukke for "control"-knappen, når temperaturen igen er blevet minus 18 grader, og se, at den røde "super"-lampe slukker.

Køkkenelementerne, der er af fabrikatet "Marbodal", har malede låger og skuffefronter og melaminbelagt "korpus". 

Almindelig rengøring foretages efter behov med passende mellemrum.

Hvis du efter nogle års forløb ønsker at male køkkenelementerne, gøres det på følgende måde:
Ved første vedligeholdelse rengøres med grundrengøringsmiddel som Fluren 37 fra Flügger, hvorefter der matslibes med sandpapir korn 120 med efterfølgende våd aftørring. Derefter males 2 gange med acrylplastmaling.
Ved efterfølgende vedligeholdelse rengøres overfladen med grundrengøringsmiddel eller ammoniakvand 1:10 – 1 del 3-dobbelt ammoniak til 10 dele vand - vandtemperatur under 40 grader, efterfulgt af aftørring med rent vand, hvorefter overfladen skal tørre.
Herefter males 2 gange med acrylplastmaling. Eventuel pletspartling udføres med acrylspartelsmasse. 

El-installation
El-måleren er placeret i entreen eller udenfor. Ved ind- og udflytning sørger ejendomskontoret for at Ørsted får meddelelse om tidspunkt for henholdsvis åbning/lukning af eltilførsel og aflæsning af måler. Gruppeafbryderne er opdelt i 3 grupper: 2 grupper for lys med 10 amp. sikring, og 1 gruppe for komfur med 2 stk. 16 amp. sikringer.

Antenner 
I opholdsstuen er der installeret en antennestikdåse til fællesantenneanlæg. Ejendommen er tilsluttet Kabel TV, som opkræves over huslejen. Det er ikke tilladt at opsætte privat parabolantenne.

Der skal anvendes 75 ohm coaxial antennekabler. Forkerte tilslutningsledninger ødelægger modtageforholdene for én selv og andre.

De tilsluttede apparater må ikke jordforbindes eller forbindes til radiatorer eller lignende, og der må ikke tilsluttes fejlbehæftede apparater, da modtageforholdene herved kan ødelægges.

Forstyrres modtageforholdene som følge af, at der er anvendt forkerte tilslutningsledninger, jordforbindelser m.v., eller på grund af fejlbehæftede apparater, må den beboer, som er skyld i forstyrrelsen, bære alle omkostninger i forbindelse med fejlfindingen.

Reklamationer over anlægget må ske til ejendomskontoret, og skyldes fejlen anlægget, foretages service uden beregning for beboeren. Såfremt reklamationen skyldes defekt i modtageren, vil regning blive fremsendt til brugeren af modtageren.

Telefon
Der er indført telefonkabel i lejligheden. Ønskes ekstra stik bestilles dette hos YouSee, og installationen betales af beboeren.

Varme
Lejligheden opvarmes af almindelige radiatorer, der fortrinsvis er anbragt under vinduerne. Hver radiator er forsynet med en "termostatisk radiatorventil". Radiatorventilen kan indstilles. Indstilling III svarer til ca. 20C, og der er ca. 3C mellem hvert tal. En termostatisk radiatorventil søger at fastholde den temperatur i rummet, man indstiller den til. Derfor er radiatoren ofte kun varm foroven.

Ved udluftning og under trækforhold bør ventilen lukkes, idet den kolde luft på ventilen vil sætte varmecirkulationen i apparatet i gang.

Ved temperaturer under 5C åbner ventilen automatisk uanset indstilling for at frostsikre radiatorerne. Der er installeret natsænkning og klimastyring på ejendommens fuldautomatiske varmestyring.

Der må ikke hænge gardiner eller lignende foran og lige over termostatventilen, idet den derved ikke kan "føle" rummets temperatur. Radiatorerne tåler ikke, at man træder på dem.

Vægge og lofter
Væggene i stue, værelse(r), entré og køkken er ved indflytningen malet med hvid acrylmaling, evt. Flutex 5 eller lignende.

Der skal bruges slagboremaskine for at opsætte ting på væggene. Ejendomskontoret har en slagboremaskine, som beboerne kan låne. Der må kun bores/bankes på hverdage mellem kl. 8.00 - 19.00 og på lørdage mellem kl. 10.00 - 16.00. Det er ikke tilladt at bore/banke på søn- og helligdage.

Gulve, indvendige trapper og dørtin
Gulvene - Junckers bøgeparket - har ved indflytningen fået én gang stærk to-komponent lak.

Daglig rengøring sker ved støvsugning eller med en opvredet klud. Gulvvask med sæbevand (sæbespåner eller brun sæbe) eller ikke for koncentreret sulfovand må ske efter behov. Vandforbruget skal være moderat med hurtig eftertørring.

Før lakering skal der tillige vaskes med eddikesurt vand (2 dl 32% eddikesyre til 1 spand vand). Herved neutraliseres eventuelle sæberester. Lakering bør foretages, inden laklaget er slidt igennem. I områder med stort slid, dvs. ved indgangsdør og foran køkkenbord, bør man være særlig opmærksom på slidtage.

Til lakering benyttes Vandbaseret Gulvlak 222 fra Junckers, evt. tilsat hærder. Lakpåføringen skal ske på langs ad brædderne og aldrig ind i et halvtørt område. Påføringen kan ske med pensel eller mohairrulle.

Gulvlak 222 kan anvendes til pletlakering af særligt udsatte steder. Er lakfilmen gennemslidt og træet gråt, afpudses inden lakering med groft ståluld eller sandpapir. Er gulvene først én gang lakeret med Gulvlak 222, må man under ingen omstændigheder benytte andet end vandbaseret lak, da der ellers er stor risiko for "opkog".

Eventuel udkitning af sømhuller kan ske med Junckers kitpulver, der findes i forskellige nuancer. Det anbefales at klæbe f.eks. filt eller bløde dupper under møbelben. Det skåner gulvet.

Dørtrin i have- og altandør vedligeholdes med Rentolin én gang om året.

Linoleumsgulve
Linoleums- og vinylgulve bør afvaskes i brun sæbe. Vinylen tager skade af vedvarende brug af salmiakindholdende rengøringsmidler. Der bør ikke anvendes benzin, toluen, acetone, klorvand ("tri og tetra"), cellulosefortynder, olievoks og kraftskurepulver på gulvet.

Indvendige døre
De indvendige døre er malet med syrehærdende lak, som er særdeles modstandsdygtig mod slid og rengøring og bør kun aftørres med milde rengøringsmidler. 
Begynd altid afvaskningen nedefra. Får vandet mulighed for at løbe ned over et tørt areal, kommer der lyse striber, som ikke kan fjernes fuldstændig. Afslut altid med vask i varmt vand.
Efterbehandling kan ske med acrylplastmaling 2 gange efter rengøring med Fluren 37 samt plastslibning.

Hoveddøren må kun males på indersiden. Den er oprindeligt malet med syrehærdet lak. Ved efterbehandling kan ovenstående behandlingsform benyttes.

Der må ikke bruges søm, skruer, tegnestifter eller lignende på døren, som ikke må gennemhulles. 

Hængsler smøres et par gange om året med almindelig cykelolie, medens der til låsen anbefales låseolie.

Vinduer

Vedligehold Rengøring Smøring
Vinduerne er udskiftet i 2014 og skal vedligeholdes af beboerne i henhold til den brugervejledning, som er udleveret til samtlige husstande. (side 9-15).
 Vinduerne vil periodevis blive vedligeholdt af ejendommen.
Der må ikke bores eller skrues i vinduer og døre.

Harpiksknopper 
Træ er et levende materiale. Derfor må det accepteres, at der selv med den bedste overfladebehandling kan dannes harpiksknopper under malingen - især omkring knaster.

Hvis harpiksen trænger gennem malingen som små dråber, kan den fjernes med sprit eller terpentin. Hvis det er gammel harpiks, kan den skrabes og slibes bort, inden der males henover. Specielt ved lyse farver kan der med tiden forekomme farvegennemslag fra knaster.

Lejlighedens stand ved indflytningen

Når man flytter ind i en lejlighed, som tidligere har været beboet, overtages en normal istandsat lejlighed i henhold til det gældende vedligeholdelsesreglement.

Tilflytteren må acceptere, at boligen, dens faste inventar og installationerne bærer præg af det slid, som må anses for rimeligt i en bolig af den pågældende alder.

Ved besigtigelse vil det fra boligselskabets side blive vurderet, om en mangel er til væsentlig gene for brugeren. I sådanne tilfælde afhjælpes manglen.

Er manglen mindre væsentlig, kan afhjælpning undlades, men den beskrives i en indflytningsrapport, der af boligselskabet opbevares sammen med lejekontrakten. Kopi af rapporten udleveres til tilflytteren, der dermed har sikkerhed for ikke senere at kunne blive gjort ansvarlig for manglen.

Hvis du/I ved overtagelsen af boligen konstaterer yderligere mangler i forhold til bestemmelserne nævnt under "lejlighedens vedligeholdelse i boperioden", skal du/I senest 2 uger efter overtagelsen skriftligt påtale disse til ejendomskontoret.

Du/I vil ikke uden boligselskabets skriftlige og forudgående accept få refunderet udgifter til afhjælpning af mangler udført på din/jeres foranledning.

Lejlighedens vedligeholdelse i boperioden
Beboerne vil ved indflytning i Egebjergvang, hvor lejlighederne er fra 1985-86, overtage en normal istandsat lejlighed. Fremtidig indvendig vedligeholdelse påhviler den enkelte beboer.

Dette gælder:
Maling af vægge
Maling af lofter
Maling og istandsættelse af døre, indvendig maling af vinduer og øvrigt træværk, herunder inventar og radiatorer
Istandsættelse og lakering af gulve
Glas og sanitet, der til enhver tid skal forefindes i hel og pæn stand
Have og altan holdes i pæn stand

Ved henvendelse til ejendomskontoret kan du få oplyst malingtype m.m.
Vedligeholdelse af tekniske installationer i lejligheden som f. eks. haner og blandingsbatterier, køleskab, emhætte og komfur – påhviler lejeren, bort set fra almindelig ælde.

Ved fejl i de tekniske installationer - som f.eks. haner, blandingsbatterier og komfur - bedes du straks melde det til ejendomskontoret, der sørger for tilkaldelse af håndværkere.

Den udvendige vedligeholdelse - herunder hoveddøre, facader m.m. - forestås af ejendommen.

Såfremt du/I ønsker at foretage en ændring af boligens indvendige konstruktion, skal der rettes henvendelse til ejendomskontoret, så det afklares, om du skal søge om tilladelse, eller om du frit kan foretage ændringen. I modsat fald kan du risikere at skulle betale for retablering af ændringen ved fraflytningen.

Fælleshus, vaskeri og cykelrum m.m.

Fælleshus
Til Egebjergvang er knyttet et fælleshus "Teglværket", som er placeret syd for hovedstien midt i bebyggelsen. Det overordnede ansvar for fælleshuset har afdelingsbestyrelsen, som har det daglige ansvar og opsyn med udlejning og vedligeholdelse af det indvendige inventar.

I fælleshuset afholdes det årlige afdelingsmøde for beboerne, budgetmøde samt andre møder, som afdelingsbestyrelsen indkalder til.

Fælleshuset kan lejes af beboerne til afholdelse af familiefest, såsom konfirmation, bryllup, rund fødselsdag etc. Fælleshuset kan dog ikke lejes af beboere i Ungdomsboligerne. 

Reservationer foregår på ejendomskontoret tidligst 26 uger før anvendelsesdato ved personlig henvendelse.

Vaskeri
Vaskeriet er beliggende i kælderen ved Egebjergvang 83.

Det er udstyret med 4 stk. 6 kg og 1 stk. 8 kg hurtigcentrifugerende vaskemaskiner med ca. 30 forskellige programmer og automatisk sæbedosering, 3 stk. 10 kg tørretumblere, 1 strygerulle og 1 håndvask. Der er et centralstyrepanel, som betjenes med vaskekortet.

Vaskeriet har åbent alle dage kl. 7.30 - 21.00. Sidste vask påbegyndes senest kl. 19.30. Sidste tørring påbegyndes senest kl. 20.30.

Der skal gøres opmærksom på, at børn iflg. Arbejdstilsynet ikke har adgang til vaskeriet, medmindre de er under ledsagelse og opsyn af voksne (forældre). Det er ligeledes strengt forbudt for børn at betjene vaskemaskinerne 

Affaldshåndtering 

Affaldshåndtering er en voksende opgave der kræver rigtig mange ressourcer, både økonomisk og for vore ejendomsfunktionærer.

Vi beder derfor om din hjælp til at holde vores område pænt, så der er rart at være for os alle.

I Egebjergvang har vi mange gode faciliteter der kan hjælpe os af med affaldet.
Til køkkenaffald har vi containere i ”Skarnrum” eller i kælderen under boligerne.
Ved indkørslen til Egebjergvang har vi Grønnegården, hvor der er opstillet en container til småt brændbart, en gård til grønt haveaffald, samt en aflåst gård til storskrald, hvor der er opstillet containere til div. typer affald så som pap, jern, elektronik etc.
Overfor Grønnegården er opstillet flaskecontainere og containere til papir, aviser og blade.
Området er også velforsynet med standere med hundeposer og affaldskurve.

Der er flere vigtige grunde til, at affaldet bliver håndteret på den rigtige måde. 
Vi undgår rotter og andre skadedyr
Vores ejendomsfunktionærer kan bruge deres tid på vigtigere ting end at rydde opefter beboerne, til gavn for os alle. 
Økonomi.
Det er blevet meget dyrt at få bortskaffet affald, og der er kun os 
beboerer til at betale.

Vi sorterer altså affaldet på følgende måde:

KØKKENAFFALD:
Altid kun i containerne i Skarnrummene eller i kældrene under boligerne. Stil ikke affald i haverne eller uden for boligen, det tiltrækker rotter, ræve og fugle.

HAVEAFFALD:
Til Grønnegården.

SMÅT BRÆNDBART:
I containeren bag Grønnegården eller i containerne i Grønnegården.

STORSKRALD:
Til Grønnegården.

PAP, EMBALLAGE, ELEKTRONIK, JERN, BATTERIER etc.:
Til Grønnegården i de opstillede containerei flaskecontainerne overfor Grønnegården.

AVISER OG BLADE
I containerne overfor Grønnegården
Hvis du har spørgsmål om affaldshåndtering, er du meget velkommen til at spørge på ejendomskontoret.

Skure/Kælderrum
Til hvert lejemål hører der enten et skur eller et kælderrum. I kældrene i etagehusene forefindes desuden et rum til barnevogne og cykler.

Det er ikke tilladt at opbevare benzindrevne køretøjer i kælderen på grund af brandfare. Det er ikke tilladt at tilslutte køleskabe, frysere eller andre strømforbrugende apparater i skur eller kælderrum.

Affald
Affaldet skal lægges i containeren i skarnrummene. Ildelugtende ting skal lægges i en plasticpose, som skal snøres til. Her tænkes især på bleer og vådt køkkenaffald etc. Reklamer/aviser/ugeblade bedes ikke lagt i skarnrummene eller ovenpå postkasserne, men i den grønne papircontainer. I skarnrummene er desuden opstillet en flaskebeholder. Desuden forefindes flaskecontainere ved parkeringspladsen bag Netto.

Haveaffald
Indhegningen ved siden af den store container er til haveaffald.

Har man male- eller kemikalierester, bedes de afleveret på ejendomskontoret i kontortiden. 
Større mængder bedes man selv aflevere på Ballerup Kommunes Genbrugsstation, Energivej 44, 2750 Ballerup. Telf. 4477 3800.